Centralna laboratorija


Sektor centralna laboratorija

Centralna laboratorija se bavi fizičkim, hemijskim, fizičko-hemijskim, mikrobiološkim ispitivanjima, ispitivanjima sadržaja teških metala i organohlornih pesticida

Laboratorija za ispitivanje poljoprivredno prehrambenih proizvoda

Laboratorija za ispitivanje naftnih i hemijskih proizvoda, tekstila, kože i obuće

Mikrobiološka laboratorija

Novi aparati

HFRR – Ocenjivanje mazivosti pomoću uređaja visoke frekvencije sa glavnim kretanjem napred-nazad – HFRR je mikroprocesorski kontrolisani sistem, koji obezbeđuje brzu i ponovljivu procenu performansi goriva i maziva na trenje, odnosno na sposobnost mazivosti

MCTR – MCTR je uređaj koji omogućava sigurno i jednostavno merenje produkata nastalih pirolitičkim sagorevanjem naftnih derivata.

Oksidaciona stabilnost – Visokotemperturno kupatilo za ispitivanje otpornosti na oksidaciju maziva, izolacionih ulja, hidrauličnih ulja, srednjih destilata (dizel goriva, ulje za loženje)

PAC – ANTEK MultiTek – MultiTek modularni sistem za merenje ultra niskih koncentracija sumpora metodom piro-fluorescentne ultraljubičaste spektrometrije (UVF)

Moderni aparati

 • HPLC hromatograf sa UV/VIS I RI detektorima
 • ICP –OES sa DAD detektorom
 • Gasni hromatograf sa FID detektorom
 • Lab – X
 • Analizator goriva GS 1000
 • Analizator goriva Cetane 2000
 • KF kulometar
 • Kriostat
 • UV/VIS spektrofotometri
 • Plameni fotometar
 • Elisa čitač
 • Aparati za određivanje boje