O nama


DOO JUGOINSPEKT – NOVI SAD

je jedna od najstarijih neutralnih kontrolnih organizacija u Srbiji, osnovana 17.01.1949. godine.

Kontinuirano se bavimo istraživanjem očekivanja društva i klijenata, sa ciljem pravovremenog obezbeđivanja kvalitetne usluge.

Benefiti korišćenja naših usluga se ogledaju u: povećanju pouzdanosti, kvaliteta, sigurnosti, smanjenju rizika proizvoda/proizvodnje, sa
posebnim apostrofom na poverenje koje se rađa u očima potrošača zbog sigurnosti koju uliva objektivna kontrola.

DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD je imenovano telo od strane Ministarstva rudarstva i energetike za ocenjivanje usaglašenosti tečnog naftnog gasa sa zahtevima iz Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas (Sl. Glasnik RS 97/10, 123/12, 63/13) od 28.10.2015., broj rešenja 314-01-129/2015-05, broj imenovanog telа  И 007.

 

DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD je imenovano telo od strane Ministarstva rudarstva i energetike za ocenjivanje usaglašenosti gasnih ulja i ulja za loženje sa zahtevima Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (Sl.glasnik RS 111/15) od 14.11.2016., broj rešenja 312-01-01143/2016-05, broj imenovanog telа  И 007.

 

DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD je imenovano telo od strane Ministarstva privrede  za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti dečjih igrališta postupkom:

– prvog pregleda u skladu sa članom 27

– redovnog pregleda u skladu sa članom 28

– vanrednog pregleda u skladu sa članom 29

Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta, sa izdavanjem sertifikata o prvom pregledu, Sertifikata o redovnom pregledu i Sertifikata o vanrednom pregledu, od 28.11.2018., broj rešenja 119-01-338/2018-07, broj imenovanog telа  И 007.

DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD je imenovano telo od strane Ministarstva privrede  za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti opreme i podloge za ublažavanje udara za dečja igrališta postupkom Pregleda tipa a u skladu sa članom 23 Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta Sl.glasnik RS br.41/2019, broj rešenja 019-01-283/2019-07, broj imenovanog telа  И 007.

Ugovorna kontrola kvaliteta i kvantiteta roba i usluga

Takodje i drugi poslovi u vezi kontrole u
spoljnotrgovinskom i unutrašnjem prometu roba i usluga.

Kontrola roba po posebnom ovlašćenju nadležnih državnih organa

U slučajevima kada je predmetna kontrola
zakonska obaveza.

Edukacija i konsalting prilikom uvođenja sistema menadžmenta  kvalitetom

Pružanje usluga edukacije i konsaltinga u oblasti
upravljačkih sistema i organske proizvodnje.

Akreditovana kontrolna organizacija

„DOO JUGOINSPEKT – NOVI SAD“ je akreditovana kontrolna organizacija od strane Akreditacionog Tela Srbije.

Posebna pažnja se posvećuje očuvanju imidža stručne, pouzdane, objektivne i neutralne kontrolne kuće. Tome u prilog govori i podatak da je 1998. godine uveden standard za upravljanje kvalitetom JUS ISO 9001:1994, Sistem je verifikovan od strane Instituta za standardizaciju Srbije i potvrđen Sertifikatom o priznavanju Sistema kvaliteta.

Vremenom, pratili smo razvoj standarda i se razvijali te smo u naše poslovanje uveli i zahteve standarda SRPS ISO 9001:2015, Sistemi menadžmenta kvalitetom, koji uz obezbeđenje kvaliteta proizvoda/usluga ima za cilj i povećanje zadovoljenja korisnika,SRPS ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom, SRPS ISO 45001:2018 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, SRPS ISO/IEC 27001:2014 Sistem menadžmenta bezbednošću informacija.

Osim toga, naše Preduzeće je akreditovano kao kontrolna organizacija Tipa A, od strane Akreditacionog tela Srbije, prema zahtevima standarda SRPS ISO /IEC 17020:2012, sa Sertifikatom o akreditaciji broj 06-002/1.

U okviru preduzeća posluje i akreditovana laboratorija za ispitivanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, prema zahtevima standarda JUS ISO/IEC 17025:2017 , sa Sertifikatom o akreditaciji od strane Akreditacionog Tela Srbije, broj 01-090 , i akreditovana laboratorija za ispitivanje naftnih i hemijskih proizvoda, sa Sertifikatom od strane Akreditacionog Tela Srbije broj 01-091.

DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD ima prvi u Srbiji akreditovano sertifikaciono telo za sertifikaciju opreme za dečja igrališta prema važećem pravilniku, u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17065:2016, sertifikaconi broj 04-031

Naša prednost

Visokokvalifikovani kadrovi su naša najveća prednost.

Ako ste pouzdana, dinamična, kreativna i odgovorna osoba, spremna na timski rad i dokazivanje u potsticajnoj radnoj sredini, te
ukoliko ste spremni sa nama da kreirate zajedničku budućnost, javite nam se, a mi ćemo Vam pružiti priliku za profesionalan i
lični razvoj u dinamičnom poslovnom okruženju.

Istorijat

Tradicija uspešnog poslovanja duga 60 godina.
 • 1949

  “Jugoinspekt” je osnovan 1949. Ukazom Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije, sa zadatkom da obavlja poslove kontrole kvaliteta i kvantiteta, preuzimanja i predaje robe u izvozu i uvozu po nalogu državnih organa. Od 1950. “Jugoinspekt” obavlja ugovornu kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, kao i kontrolu na osnovu ovlašćenja od strane nadležnih organa.

 • 1974

  Od 1974. “Jugoinspekt” je organizovan u obliku Radne organizacije sa sedištem u Beogradu u čijem sastavu se nalazio i “Jugoinspekt-Novi Sad” kao Osnovna organizacija udruženog rada (OOUR).

 • 1977

  Od 1977. “Jugoinspekt” je organizovan u obliku Složene organizacije udruženog rada (SOUR) sa sedištem u Beogradu i oko 1400 zaposlenih. U sastavu Složene organizacije nalazilo se 9 (devet) Radnih organizacija sa sedištima u glavnim gradovima SFRJ. U to vreme “Jugoinspekt” je bio najveća jugoslovenska organizacija za neutralnu kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe i usluga, te jedna od nekoliko najvećih u svetu.

 • 1989

  Od 1989. nakon raspada SOUR “Jugoinspekt”, RO “Jugoinspekt-Novi Sad” počinje da posluje kao samostalna Radna Organizacija u čijem sastavu se nalaze 2 (dve) Osnovne organizacije udruženog rada, OOUR “Poljoprivreda” i OOUR “Industrija”, sa oko 200 zaposlenih.

 • 1993

  1993. “Jugoinspekt-Novi Sad” se transformiše u Deoničarsko društvo u mešovitoj svojini sa sedištem u Novom Sadu.

 • 1998

  1998. “Jugoinspekt-Novi Sad” postaje akcionarsko društvo koje posluje pod nazivom a.d.”Jugoinspekt-Novi Sad”, Preduzeće za kontrolu kvaliteta i kvantiteta roba u usluga, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Dunavska 23/I.

 • 2008

  Od 2008. “DOO Jugoinspekt-Novi Sad” je privredno društvo u privatnom vlasništvu.