Industrija


Sektor industrija

Sektor industrija se bavi kontrolisanjem kvaliteta i kvantiteta industrijskih sirovina i gotovih proizvoda.

Primarna su kontrolisanja: dečjih igrališta, sirove nafte, naftnih derivata, ruda, metala, nemetala i hemikalija, drveta i proizvoda od drveta, tekstila. Sektor Industrija je organizovan u poslovnice specijalizovane za kontrolisanje robe, prema industrijskim granama:

Poslovnica nafta, naftni derivati, rude i hemijski proizvodi

Poslovnica mašine i drvo

Poslovnica tekstil

Jugoinspekt - Novi Sad, objektivna stvarnost


Delatnosti

Delatnost u domenu kontrolisanja industrijskih sirovina i gotovih proizvoda obuhvata:

Kontrolisanje
pretovara robe

Uzorkovanje

Kvalitativno i
kvantitativno
kontrolisanje

Laboratorijska ispitivanja

Pregled skladišta,
pakovanja i
obeležavanja robe

Kontrolu podobnosti
transportnih
sredstava

Monitoring

Ekspertize