Poslovnica nafta, naftni derivati, rude i hemijski proizvodi


Poslovnica nafta, naftni derivati, rude i hemijski proizvodi

Poslovnica za naftu, naftne derivate, rude i hemijske proizvode vrši uslugu kontrolisanja kvaliteta i kvantiteta sledećih roba:

 • Nafta i naftni derivati
 • Veštačka đubriva i mineralne sirovine za njihovu proizvodnju
 • Organski rastvarači, boje i lakovi
 • Hemikalije, kiseline, baze, soli
 • Sredstva za pranje
 • Guma, kaučuk
 • Rude metala i nemetala, ugalj, koks i briket
 • Proizvodi na bazi cementa, građevinski materijal, keramika.

Naši kadrovi

Poslovnica raspolaže sa posebno obučenim kadrovima za kontrolu kvaliteta i kvantiteta nafte i naftnih derivata na sledećim poslovima:

 • Cevovodni transport:
 • Međunarodni i domaći

 • Utovar – istovar – pretovar:
 • Brodovi (prekookeanski i rečni), železnički transport u međunarodnom i domaćem saobraćaju i autocisterne (u međunarodnom i domaćem transportu)

 • Praćenje materijalnog poslovanja prilikom prijema, uskladištenja i otpreme na naftnim instalacijama (naftna skladišta, benzinske pumpe)
 • Konsalting usluge:
 • Kvalitet roba i njihova primena, nadzor nad internom kontrolom (u laboratorijama, obračun primljenih i otpremljenih količina, primena propisa i standarda (SRPS, ISO, ASTM, IP), pravilnici vezani za vrstu robe, izradu hemijskih analiza i sl., pregled čistoće i uslovnosti transportnih sredstava radi prevoza različitih roba, izrada softverskih paketa (programa za računare) vezano za obračun kvantiteta i kvaliteta kontrolisanih roba.

Naše akreditacije

Preuzmite naše akreditacije

 

Akreditacija za naftu rude i hemiju

 

Akreditacija laboratorija
industrije