LABORATORIJA

JUINS u sklopu svog poslovanja koristi usluge sopstvene Centralne laboratorije, koja je akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017, čiji su Izveštaji o ispitivanju priznati na međunarodnom nivou (Akreditaciono telo Srbije je član Međunarodne saradnje za akreditaciju laboratorija – ILAC MRA sporazuma).

INDUSTRIJA

Sektor Industrija vrši kontrolisanje kvaliteta i kvantiteta industrijskih sirovina i gotovih proizvoda. Sektor je organizovan u poslovne jedinice specijalizovane za kontrolisanje proizvoda i robe, prema industrijskim granama privrede.

KVALITET

JUINS je siguran i pouzdan partner u procesu konsultacija za implementaciju standarda sistema menadžmenta u vašoj Kompaniji. Klijentima, zainteresovanim licima i privrednim subjektima pružamo konsultantske usluge i adekvatne obuke, primarno iz oblasti standarda 9001, 14001, 45001, HACCP principa i drugih.

POLJOPRIVREDA

Sektor Poljoprivrede nudi specijalizovane usluge nadzora, uzorkovanja, kontrole i sertifikacije za sve faze poljoprivrednog lanca snabdevanja - od polja do skladišnog prostora. Naše usluge pružaju klijentima logističku podršku kvaliteta i kvantiteta prilikom trgovine robom.

DEČIJA IGRALIŠTA

JUINS je imenovano telo koje sprovodi ocenjivanje usaglašenosti dečjih igrališta i ocenjivanje usaglašenosti opreme i podloge za ublažavanje udara za dečja igrališta postupkom pregleda tipa, prema zahtevima standarda SRPS ISO/ IEC 17065: 2016.

O NAMA

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je vodeća nezavisna i nepristrasna domaća kontrolna kuća za kontrolu kvaliteta i kvantiteta roba i usluga.