FAQ

Zašto angažovati nezavisnu kontrolnu kuću?

Zato sto vrši objektivno, nepristrasno kontrolisanje u odnosu na strane koje je angažuju. Angažovanje nezavisne kontrolne kuće je u punoj meri opravdano, obzirom da je posao dokazivanje usaglašenosti proizvoda, proces i usluga sa zahtevima propisa, standarda i ugovornih tehničkih specifikacija, što je pretpostavka za ostvarivanje konkurentnosti na domaćem, evropskom i svetskom tržištu. Poštovanjem propisa I standard uredjuje se sigurnost proizvoda I sloboda kretanja na trzistu, zaštitа zdrаvljа grаđаnа, zаštitа potrošаčа, zаštitа životne sredine i druge oblаsti od jаvnog znаčаjа. U ovom procesu je od izuzetne vаžnosti dа se koriste usluge kompetentnih i tehnički osposobljenih lаborаtorijа, kontrolnih orgаnizаcijа i sertifikаcionih telа čime se obezbeđuje poverenje u obаvljenа ispitivаnjа, kontrolisаnjа i sertifikаcije.

Da li je angažovanje nezavisne kontrolne kuće trošak?

Angažovanje nezavisne kontrolne kuće nije trošak već investicija u objektivnu stvarnost. Investira se u materijalne dokaze svojstava i količina predmetne robe i proizvoda. Nezavisnom kontrolom se izbegava većina mogućih sporova, i u slučaju arbitraže, ubrzavaju se potencijalna rešenja.

Šta je ugovorna kontrola?

Pod poslovima ugovorne kontrole kvaliteta i kvantiteta roba i usluga podrazumevaju se poslovi kontrole kvaliteta, kvaniteta i drugih svojstava robe koje se obavlja na osnovu ugovora zaključenog izmedju kontrolne organizacije i korisnika usluge, pre svega radi utvrđivanja da li kvalitet, kvantitet i druga svojstva robe odgovaraju propisima i standardima iz ugovora zaključenog izmedju kupca i prodavca te robe.

Šta predstavlja kontrola robe po ovlašćenju nadležnih državnih organa?

Osnova ove kontrole je zakonska obaveza ustanovljena radi zaštite zdravlja stanovništva ili ekonomske zaštite potrošača na osnovu važećih zakonskih propisa.

Šta predstavlja kontrola robe po ovlašćenju nadležnih državnih organa?

Osnova ove kontrole je zakonska obaveza ustanovljena radi zaštite zdravlja stanovništva ili ekonomske zaštite potrošača na osnovu važećih zakonskih propisa.

Kako da znamo da je nezavisna kontrolna kuća „stvarno nezavisna“?

Svaka kontrolna kuća treba da poseduje akreditaciju koje je izdalo odgovarajuće akreditaciono telo. Akreditacionog Tela Srbije je osnovala Republika Srbija kao samostalnu, neprofitnu organizaciju za utvrđivanje kompetentnosti organizacija za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti. Listing akreditovanih kontrolnih kuća se nalazi na web adresi: http://www.ats.rs/registar/index.php?action=searchpage

Kako da znamo da kontrolna kuća vrši precizna merenja?

Svaka kontrolna kuća je u obavezi da poseduje odgovarajuće merne instrumente koji se overavaju u propisanom intervalu prema zakonskoj regulativi i etaloniraju tako da imaju sledljivost do nacionalnih ili medjunarodnih etalona o čemu mora da postoji dokaz. Provera mernih instrumenata omogućava merenja sa visokom preciznošću.

Šta je akreditacija?

Akreditаcijа je nаčin zа uspostаvljаnje poverenjа nа tržištu proizvodа i uslugа jer predstаvljа nezаvisnu i nepristrаsnu ocenu kompetentnosti telа kojа obаvljаju ispitivаnje, etаlonirаnje, sertifikаciju i kontrolisаnje. Povezivаnjem sistemа аkreditаcije u Srbiji sа evropskim i svetskim sistemimа аkreditаcije obezbediće se prepoznаvаnje i prihvаtаnje rezultаtа ocenjivаnjа usаglаšenosti urаđenog u Srbiji.