Imenovanja

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je Imenovano telo od strane Ministarstva rudarstva i energetike za:

 • ocenjivanje usaglašenosti tečnog naftnog gasa sa zahtevima iz Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas (‘’Sl. Glasnik RS’’ br. 97/10, 123/12, 63/13) od 28.10.2015. godine,broj rešenja 314-01-129/ 2015-05;
 • ocenjivanje usaglašenosti gasnih ulja i ulja za loženje sa zahtevima Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (‘’Sl.glasnik RS’’ br. 111/15) od 14.11.2016. godine, broj rešenja 312-01-01143/ 2016-05.

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je Imenovano telo od strane Ministarstva privrede za:

 • sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti dečjih igrališta postupkom:
  • prvog pregleda u skladu sa čl. 27
  • redovnog pregleda u skladu sa čl. 28
  • vanrednog pregleda u skladu sa čl. 29

Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta, sa izdavanjem sertifikata o prvom pregledu, Sertifikata o redovnom pregledu i Sertifikata o vanrednom pregledu, od 28.11.2018., broj rešenja 119-01-338/2018-07,

 • sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti opreme i podloge za ublažavanje udara za dečja igrališta postupkom Pregleda tipa, a u skladu sa članom 23 Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta Sl.glasnik RS br.41/2019, broj rešenja 019-01-283/2019-07.

DOO Jugoinspekt – Novi Sad nalazi se na listi imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, koji se nalazi na stranicama Ministarstva privrede Republike Srbije.

Broj imenovanog telа JUINS-a u registru imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti je И 007.

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je ovlašćeno telo od strane Ministarstva Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za:

 • obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji u 2024. godini, zaključno sa 31. decembrom 2024. godine (od 11. decembra 2023. godine, broj rešenja 320-10-09668/ 2023-08) (objavljeno u ‘’Sl. Glasnik RS’’ br. 4/24 od 19. januara 2024. godine);
 • Kontrolnoj organizaciji DOO Jugoinspekt – Novi Sad dodeljuje se broj koda РС-ОРГ-004

DOO Jugoinspekt – Novi Sad  je siguran i pouzdan partner u procesu pripreme za navedene Standarde i principe.

Kontaktirajte nas putem mail-a office@juins.rs ili kontakt telefona +38121422733 za ugovaranje sastanka i više informacija.

POSTANITE NAŠ PARTNER.