Usluge u Poljoprivredi

Kontrola kvaliteta i kvantiteta roba u silosima i skladišnim prostorima

Specijalizovane usluge nadzora, uzorkovanja, kontrole i sertifikacije prilikom uvoza/ izvoza roba u Republici Srbiji i u regionu.

Naše usluge pružaju partnerima logističku podršku kvaliteta i kvantiteta prilikom trgovine robom.

DOO Jugoinspekt – Novi Sad vrši kontrolisanje kvaliteta i kvantiteta roba i usluga:

 • Primarnu kontrolu, na domaćem tržištu i za potrebe izvoza: žita (pšenica, ječam, kukuruz), semena uljarica (soja, suncokret, uljana repica), nusproizvoda uljarica (sojina sačma, suncokretova sačma, sačma uljane repice), biljna ulja (soje, suncokreta, uljane repice), šećerne repe, voća, povrća i drugih poljoprivredno- prehrambenih proizvoda;
 • Pregled uslovnosti/ čistoće skladišta i silosa za prijem robe, uslovnosti/ čistoće opreme za rad;
 • Kontrola kvantiteta na osnovu kolske vage tokom prijema robe u silos/ skladište;
 • Kontrolu uslovnosti transportnih sredstava prilikom utovara (drumskih, železničkih);
 • Uzorkovanje robe na vozilima po prijemu/ otpremi u silos/ skladište i formiranje reprezentativnog uzorka po lotu u skladu sa principima GAFTA i FOSFA udruženjima, slanje uzoraka na laboratorijska ispitivanja utvrđenih zakonskim odredbama/ u skladu sa ugovornim obavezama naručioca;
 • Uzorkovanje robe po ćelijama/ skladištima;
 • Fizičke analize na licu mesta po vozilu na prijemu/ otpremi na parametre kvaliteta ili prema specijalnom zahtevu naručioca kontrole;
 • Ispitivanje soje na prisustvo GMO strip testovima;
 • Ispitivanje kukuruza na prisustvo mikotoksina strip testovima;
 • Laboratorijska ispitivanja (fizičko- hemijska, mikrobiološka, prisustvo kontaminenata, GMO) i izdavanje potrebnih Izveštaja i Sertifikata po zahtevu naručioca kontrole u elektornskom obliku i/ ili dostavom originalnog Izveštaja/ Sertifikata;
 • Sigurnosno plombiranje silosa/ skladišnih prostora/ transportnih sredstava;
 • Monitoring stanja zaliha robe za sopstvene potrebe i po nalogu poslovnih banaka.  
 • Izborom DOO Jugoinspekt – Novi Sad kao kontrolne kuće klijent dobija kontrolu prema propisima i pravilima državnih i međunarodnih organizacija GAFTA, FOSFA, Dunav Soja.

Kontrola kvaliteta i kvantiteta roba u tranzitnim rečnim lukama

Kontrola kvaliteta i kvantiteta robe u tranzitnim rečnim lukama podrazumeva kompletnu uslugu nadzora i kontrole u tranzitnim lukama u Republici Srbiji i u regionu, pri uvozu ili izvozu robe.

Kroz svoje specijalizovane usluge nudimo: nadzor, uzorkovanje, kontrolu i sertifikacije prilikom uvoza/ izvoza roba u rečnim lukama u Republici Srbiji i u regionu.

Usluge DOO Jugoinspekt – Novi Sad pružaju partnerima logističku podršku po pitanju kvaliteta i kvantiteta prilikom trgovine robom.

Kontrola kvaliteta i kvantiteta žita/ uljarica i njihovih proizvoda na utovaru u rečnim lukama:

 • Vizuelna kontrola uslovnosti/ čistoće tovarnog prostora barže za ukrcavanje i transport;
 • Uzorkovanje robe prilikom utovara/ istovara robe i formiranje reprezentativnog uzorka po lotu/ barži u skladu sa principima GAFTA i FOSFA udruženjima, slanje uzoraka na laboratorijska ispitivanja utvrđenih zakonskim odredbama/ u skladu sa ugovornim obavezama naručioca;
 • Kvantitativno kontrolisanje (gaz broda);
 • Brze analize (parametri kvaliteta) na licu mesta prosečnog uzorka žita/ uljarica za svako pristiglo transportno sredstvo;
 • Ispitivanje soje na prisustvo GMO strip testovima;
 • Kontrola oštećene robe, pakovanje, obeležavanje/ markiranje i označavanje robe;
 • Sigurnosno plombiranje skladišta u plovnim objektima;
 • Izdavanje potrebnih Izveštaja i Sertifikata po zahtevu naručioca kontrole u elektornskom obliku i/ ili dostavom originalnog Izveštaja/ Sertifikata.
 • Izborom DOO Jugoinspekt – Novi Sad kao kontrolne kuće klijent dobija kontrolu prema propisima i pravilima državnih i međunarodnih organizacija GAFTA, FOSFA, Dunav Soja.

Ispitivanje u Centralnoj laboratoriji

DOO Jugoinspekt – Novi Sad u sklopu svog poslovanja koristi usluge sopstvene Centralne laboratorije, koja je akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017, čiji su Izveštaji o ispitivanju priznati na međunarodnom nivou (Akreditaciono telo Srbije je član Međunarodne saradnje za akreditaciju laboratorija – ILAC MRA sporazuma).

Za dostavljene predmete ispitivanja, u Centralnoj laboratoriji, vršimo sledeća laboratorijska ispitivanja:

 • fizičko- hemijska ispitivanja (vlaga, protein, celuloza, primese, vlažni gluten, kiselost itd.)
 • mikrobiološka ispitivanja (Salmonella spp., Listeria, E. coli, klostridije, kvasce i plesni itd.)
 • ispitivanje sadržaja teških metala (Pb, As, Cd, Hg, Cu, Zn itd.)
 • ispitivanje sadržaja pesticida
 • ispitivanje prisustva mikotoksina (aflatoksin, DON, zearalenon, fumonizin itd.)
 • vizuelna i senzorna analiza (stanje uzorka, izgled, čistoća, zrelost)
 • GMO (screening i kvantifikacija)
 • Radioaktivnost (Cs 137, 134)

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je kontrolna organizacija tipa A (SRPS ISO / IEC 17020: 2012). Svojom nezavisnom i nepristrasnom ugovornom kontrolom kvaliteta i kvantiteta roba i usluga izdaje ’’Health Certificate’’ za potrebe izvoza. Jedni smo od retkih kontrolnih kuća koja garantuje zdravstvenu bezbednost kontrolisanih proizvoda prilikom izvoza u zemlje EU, država članica EAEU, Bliskog Istoka, Kine itd.

POSLOVNICA ZA DDD

DOO Jugoinspekt – Novi Sad kroz ponudu svojih usluga vrši i sprovođenje mera sanitarne zaštite, odnosno mera DDD-a (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija) koje predstavljaju najznačajnije opšte mere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Razlog proširenja delatnosti na usluge za DDD je potreba za poboljšanjem zdravlja ljudi i kvaliteta života, jer su štetni mikroorganizmi, insekti i glodari pretnja našem zdravlju i zdravlju našeg okruženja.

Pružamo kompletne stručne usluge sanitarne zaštite, kao i savetodavne i ostale srodne usluge vezane za sanitarnu zaštitu, u skladu sa HACCP standardima.

Uspešno obavljamo poslove sanitarne zaštite, DDD mere, u velikom broju objekata različitih namena, kao što su:

 • privatni stanovi, stambene zgrade
 • ugostiteljski objekti svih kategorija
 • poslovni i industrijski objekti svih namena (primarna i proizvođačka industrija, prodajni objekti)
 • skladišnim prostorima, silosima, mlinovima
 • prevozna sredstva za transport životinja
 • objekti za smeštaj i držanje životinja
 • obrazovne ustanove i dečiji vrtići
 • objekti i sredstva javnog prevoza

Nakon izvršenog pregleda objekta ili poslovnog prostora, kao i implementacijom mera u nove objekte i proizvodnje jedinice predlažemo optimalan i ekonomičan vid održavanja ili sanacije.

Višegodišnje iskustvo i broj zadovoljnih klijenata, najbolji su garant da ćemo rešiti postavljeni zadatak iz oblasti ekološko-sanitarne zaštite na najoptimalniji način.

Izbor insekticida, način aplikacije, broj potrebnih tretmana i mere opreza u sprovođenju insekticidnih tretmana prepušta se obučenim i stručnim kadrom i izvođačima DDD mera u skladu sa HACCP sistemom.

Poslovnica za DDD u obimu svog poslovanja vrši usluge:

 • fumigacije zrnastih roba (pšenica, kukuruz, ječam, soja) u silosima/ elevacijom i u podnim skladištima sa ciljem suzbijanja skladišnih štetočina
 • dezinsekcije praznog skladišnog prostora (silo ćelija, podsilosnih i nadsilosnih galerija, prostorija, prijemnih koševa, transportnih puteva protiv skladišnih i gamižućih insekata)
 • dezinfekcije praznih transportnih sredstava;
 • uspostavljanja sistema zaštite od štetočina i mesečni monitoring klopki za štetočine;
 • dezinfekciju radnih površina, predmeta i alata u proizvodnim pogonima (primarna i proizvođačka industrija)
 • ugostiteljskim objektima
 • uslužnim i prodajnim mestima
 • kod farmskog uzgoja životinja

Preparati koji se koriste za izvođenje fumigacije i dezinsekcije letećih insekata moraju biti registrovani za tu namenu od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i moraju se nalaziti na Listi registrovanih preparata za zaštitu bilja (link).

Korišćeni insekticidi za suzbijanje gamižućih insekata (biocidni proizvodi) moraju biti registrovani za tu namenu od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, i moraju se nalaziti na Listi biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda (link).

MERE SANITARNE ZAŠTITE su mere:

Dezinfekcija

DEZINFEKCIJA predstavlja niz postupaka koji se odnosi na uništavanje najvećeg broja patogenih i drugih mikroorganizama.

Predstavlja skup preventivnih i korektivnih mera (fizičkih i hemijskih) sa ciljem da se postupkom dezinfekcije uništavi, inhibira ili uklanja i ostala populacija organizama (uzročnici različitih bolesti, virusi, mikoplazme, rikecije, plesni, gljivice, bakterije i njihove spore itd.).

Postupak dezinfekcije uvek se vrši u spoljnjoj sredini.

Dezinfekcija nije sterilizacija.

Dezinfekciju je potrebno sprovoditi u objektima ili prostorima:

 • ustanova za pripremanje hrane (kuhinje, restorani, kuhinjsko- trpezarijski blokovi)
 • ustanova za proizvodnju namirnica – proizvodne linije u industriji
 • sanitarnim čvorovima
 • vozilima za prevoz prehrambenih namirnica
 • prevoznim sredstvima za prevoz osoba
 • prevoznim sredstvima za transport životinja
 • klimatizacijskim komorama i ventilacijskim kanalima

Dezinsekcija

DEZINSEKCIJA predstavlja skup različitih preventivnih i korektivnih mera (mehaničkih – zamke ili klopke, fizičkih – aparatima, hemijskih – insekticidi ili repelenti), koje se preduzimaju sa ciljem zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uništavanja određenih štetnih insekata na određenom prostoru i/ili objektu.

Štetni insekti prenose uzročnike zaraznih bolesti, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično delovanje, predstavljaju skladišne štetočine ili su jednostavno uznemirivači svoje okoline.

Cilj dezinsekcije je prevencija prenošenje zaraznih bolesti (zoonoza), ali i da se spreči materijalna šteta prouzrokovana šetenim insektima.

Dezinsekcija svoju primenu nalazi u:

 • skladišnim prostorima, silosima, mlinovima
 • proizvodnim pogonima (primarna i proizvođačka industrija)
 • ugostiteljskim objektima
 • uslužnim i prodajnim mestima
 • kod farmskog uzgoja životinja

Deratizacija

DERATIZACIJA predstavlja suzbijanje i redukciju broja štetnih glodara (miš, pacov) na najmanju moguću meru. Razlog za suzbijanjem proizilazi iz epidemiološko-epizotioloških (zdravstvenih) i ekonomskih razloga.

Sam postupak deratizacije predstavlja skup preventivnih mera (mehaničke – zamke, klopke, lepkovi, biološke i hemijske – brzi i spori otrovi, rodenticidi) koje imaju za cilj da smanje populaciju štetnih glodara, prenosilaca zaraznih bolesti i prouzrokovača značajnih ekonomskih šteta na prehrambenim proizvodima.

Deratizacija svoju primenu nalazi u:

 • u proizvodnim (industrijskim) pogonima
 • u skladišnim prostorima, mlinovima
 • kod farmskog uzgoja životinja
 • u gradskim kanalizacijama
 • na gradskim deponijama
 • svim drugim objektima i prostorima gde se javlja problem pojave glodara

Zbog svoje velike rasprostranjenosti, plodnosti i inteligencije, mišoliki glodari predstavljaju veliku opasnost po čoveka i njegovu okolinu. Danas je nemoguće zamisliti funkcionisanje naselja i gradskih središta bez prisustva rodenticida u komunalnoj higijeni.

Deratizacija u skladu sa HACCP sistemom predstavlja određivanje kontrolnih tačaka, postavljanje deratizacionih kutija, vođenje precizne evidencije, dostavljanje izveštaja sa pratećom dokumantacijom.

ZAŠTO DOO JUGOINSPEKT – NOVI SAD?

 • preko 70 godina iskustva u kontroli robe i pružanju usluga
 • dugogodišnja saradnja sa klijentima i dobra reputacija
 • pokrivenost područja Republike Srbije
 • efikasna i brza usluga, prilagođena zahtevima klijenta
 • zadovoljstvo klijenta dobijenom uslugom
 • digitalizovan proces obrade podataka i izveštavanje
 • iskusni inspektori i laboratorijski analitičari
 • međunarodno priznate akreditacije i sertifikati

DOO Jugoinspekt – Novi Sad  je siguran i pouzdan partner u procesu pripreme za navedene Standarde i principe.

Kontaktirajte nas: Nada Pantić,  direktor na e-mail
nada.pantic@juins.rs
ili na kontakt telefon +381648442086 za ugovaranje sastanka i više informacija.

Postanite naš partner.