Usluge za Edukacije i Konsalting

DOO Jugoinspekt – Novi Sad u ponudi usluga za implementaciju nudi konsultacije sledećih standarda:

SRPS ISO 9001: 2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom

SRPS ISO 9001: 2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom (Quality management system) je međunarodni standard koji utvrđuje zahteve za sistem upravljanja kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga, kada organizacija:

 • treba da potvrdi svoju sposobnost za konstantnim pružanjem proizvoda i usluga, koji ispunjavaju zahteve kupaca i u skladu su sa važećom zakonskom regulativom i podzakonskim aktima,
 • ima za cilj da poboljša zadovoljstvo kupaca povećanjem efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa, poboljša sistem i osigura usaglašenost sa kupcem i važećim zakonskim regulativama i podzakonskim aktima.

Svi zahtevi ISO 9001 su generički i namenjeni su primeni bez obzira na veličinu, broj zaposlenih ili  delatnost organizacije (proizvodnja, trgovina, uslužne delatnosti), odnosno za proizvode i usluge koje organizacija pruža.

ISO 9001 je kompatibilan sa drugim standardima sistema menadžmenta – ISO 45001 sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001.

Osnove ISO 9001: 2015:

 • Politika kvaliteta
 • Upravljanje dokumenata
 • Upravljanje zapisima
 • Interna provera
 • Upravljanje neusaglašenostima
 • Korektivne mere
 • Preventivne mere
 • Stalno poboljšanje.

Prednosti implementacije ISO 9001:2015:

 • sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i potencijalnih klijenata
 • poboljšanje poslovne sposobnosti, produktivnosti i profitabilnosti
 • usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata
 • postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/ usluga radi zadovoljavanja zahteva i izraženih potreba klijenata
 • pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava
 • konkurentnost – osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu
 • učestvovanje i nadmetanje na tenderima, privlačenje novih investicija.

SRPS ISO 14001: 2015 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

SRPS ISO 14001: 2015 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (Enviromental management system) omogućava organizacijama da predstave odlučnost na smanjenju zagađenja i prikažu odgovarajuću prihvatljivu politiku zaštite životne sredine, uvođenjem celovitog i dokumentovanog sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

Standard se primenjuje u organizacijama koje žele da uspostave, implementiraju, održavaju i unaprede životnu sredinu i sistem upravljanja u skladu sa svojom izjavom o politici zaštite životne sredine.

Prednosti implementacije ISO 14001:

 • smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, smanjenje rizika od ekoloških akcidenata
 • ekonomska korist – usklađenost sa zakonskim i regulatornim zahtevima (minimiziranje rizika od novčane kazne, učešće na javnim nabavkama za obnovu infrastrukture);
 • Lakše dobijanje ovlašćenja i dozvola od lokalnih i državnih vlasti
 • pažljivo biranje sirovina i kontrolisanje reciklaže otpada, doprinosi smanjenju troškova i podiže konkurentnost (operativni troškovi)
 • međunarodno priznat standard – kompanija koja posluje na lokacijama u svetu može povećati svoju usklađenost sa ISO 14001, eliminišući potrebu za višestrukim registracijama ili sertifikatima, smanjenje trgovinskih barijera između registrovanih preduzeća
 • konkurentska prednost – povećava pristup novim kupcima i poslovnim partnerima
 • Otvaraju se nove mogućnosti zapošljavanja na tržištima gde je važna ekološka proizvodnja.

ISO 14001 je primenljiv na sve veličine i tipove organizacija (proizvodnja, trgovina, uslužne delatnosti), bez obzira na njenu veličinu, odnosno za proizvode i usluge koje organizacija pruža.

Ovaj standard se veoma uspešno integriše sa ISO 9001 i drugim sistemima menadžmenta kao što su ISO 45001, ISO 50001 itd.

SRPS ISO 45001: 2018 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

SRPS ISO 45001: 2018 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (Occupational Health & Safety – OH&S) je standard koji definiše zahteve za bezbednost i zdravlje na radu.

Standard je namenjen organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje njihovih povređivanja.

Prednosti implementacije ISO 45001:

 • povrede na radnom mestu se svode na minimum, smanjenje neželjenih troškova
 • preventivna zaštita od mogućih povreda (zaposleni, posetioci)
 • povećava produktivnost zaposlenih smanjenjem povreda na radu (smanjena dužina bolovanja)
 • spremnost organizacije da pravovremeno otkloni opasnost
 • usklađivanje internih procedura kompanije sa zakonskim propisima
 • privlači strane investiture
 • omogućava povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima
 • stvara sigurnost zaposlenicima/ kupcima da postoji opredeljenost upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu koja se može dokazati
 • otvara nove tržišne mogućnosti za saradnju sa inostranim kompanijama, čiji je jedan od osnovnih ciljeva bezbednost i zdravlje na radu.

Neophodno je delovati proaktivno i sprečiti eventualne nezgode i povrede na radnom mestu. Potencijalna šteta koja može da nastane usled povrede zaposlenih je daleko veća od troškova same implementacije standarda.

Zdravlje i bezbednost zaposlenih su na prvom mestu!

SRPS ISO/ PAS 45005: 2020 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – Bezbedan rad tokom pandemije COVID- 19 – Opšte smernice za organizacije

SRPS ISO/ PAS 45005: 2020 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – Bezbedan rad tokom pandemije COVID- 19 – Opšte smernice za organizacije (Occupational health and safety management — Safe working during the COVID-19 pandemic — General guidelines for organizations) je dokument koji je donet kao odgovor na pandemiju Covid- 19 i povećani rizik koji ova bolest predstavlja po zdravlje, bezbednost i dobrobit ljudi, te predstavlja skup smernica podržavajući principe:

 • primenjivanja preventivnih mera upravljanjem rizika koji proizilaze iz Covid- 19 i zaštite zdravlja i bezbednosti radnika i drugih relevantnih zainteresovanih strana i
 • da se ne zahteva od radnika da rade, sve dok se ove mere ne sprovedu

Uputstvo je generičko i primenljivo je na organizacije, bez obzira na prirodu njihovog poslovanja, pružanja usluga, veličinu i kompleksnost.

Primenjivanjem uputstva iz standarda, organizacija može:

 • preduzeti efektivne mere da zaštiti radnike i druge relevantne zainteresovane strane od rizika povezanih sa Covid- 19 ;
 • pokazati  da se bavi rizicima povezanim sa Covid- 19 korišćenjem sistemskog pristupa i
 • primenjivati okvir koji omogućava efektivno i pravovremeno prilagođavanje situacijama koje se menjaju.

Neophodno je delovati proaktivno i uraditi prevenciju eventualnih rizika na radnom mestu za pojavu zaraze Covid- 19 u organizaciji.

Potencijalna šteta koja može da nastane usled pojavljivanja zaraze Covid- 19 među zaposlenima je daleko veća od troškova same implementacije i standarda.

Zdravlje i bezbednost zaposlenih su na prvom mestu!

ISO 22000: 2005 – Sistem menadžmenta bezbednosti hrane

ISO 22000: 2005 – Sistem menadžmenta bezbednosti hrane (Food safety management systems) predstavlja prvi međunarodni standard za upravljanje bezbednošću hrane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i u mnogim evropskim zemljama je zauzeo mesto HACCP-a u oblasti prehrambene industrije.

ISO 22000 se odnosi na sve organizacije u lancu proizvodnje i prometa hrane: poljoprivredni proizvođači, proizvođači stočne hrane i namirnica, proizvođači aditiva i pomoćnih sredstava u preradi, dobavljači, trgovci na malo, ugostiteljski objekti i catering preduzeća, davaoci usluga i logistička preduzeća.

Osnova ovog standarda su HACCP principi za pružanje bezbednog krajnjeg prehrambenog proizvoda i ovaj standard mogu koristiti svi članovi lanca snabdevanja hranom (dobavljače neprehrambenih proizvoda i usluga/ oprema i ambalaža, kao i davaoce logističkih usluga).

ISO 22000 je pogodan za organizacije svih veličina i vrsta iz lanca proizvodnje i prometa hrane.

Prednosti implementacije ISO 22000:

 • poboljšanje bezbednosti hrane i kvaliteta proizvoda
 • jačanje zaštite i poverenja potrošača
 • povećanje troškovne efikasnosti u lancu proizvodnje i prometa hrane
 • Interaktivna komunikacija
 • uvoda u osnove funkcionalnog HACCP-a.

HACCP principi su teško primenljivi na velike proizvodne ili prodajne lance i da bi uspešno funkcionisao zahteva implementaciju ISO 9001 (dodatni troškovi za organizaciju). ISO 22000 u sebi integriše, ne samo HACCP i ISO 9001, već se bavi predviđanjima i analizom velikog broja eksternih faktora i rizika koji, ne samo što mogu da ugroze bezbednost hrane, već mogu negativno da utiču i na proizvodni proces, finansije organizaciju i zaposlene.

HACCP principe

HACCP (Hazard analysis critical control points) je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda (od primarne proizvodnje do finalnog proizvoda). Njegova primena podrazumeva poštovanje standardnih operativnih procedura i uputstava kojima se smanjuju rizici po bezbednosti hrane.

HACCP

 • Uspostavlja, ocenjuje i kontroliše opasnosti koje bi mogle da utiču na bezbednost hrane,
 • Sistem upravlja kvalitetom i bezbednosti hrane zasnovan na prevenciji,
 • Svaki zaposleni je informisan o tome šta, kako, kada i zašto da se uradi u cilju prevencije rizika od hrane ali i svoje lične odgovornosti kako bi krajnji korisnik konzumirao zdravu i bezbedni hranu.

HACCP uvode:

 • Sve proizvodnje i prerade (pekare, mesare, mlekare, klanice, proizvodnje kolača i torti, proizvodnje marmelade, proizvodnje sokova, alkoholnih i bezalkoholnih pića, prerade voća, povrća, proizvodnje konditora, bombona, žvaki i drugo)
 • Sve proizvodnje i prerade vode za piće kao i vode koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane
 • Sve organizacije kojw se bave pakovanjem i prepakivanjem prehrambenih proizvoda,
 • Sve organizacije koje se bave skladištenjem, transportom i distribucijom svih prehrambenih proizvoda
 • Ustanove koje se bave pripremom i distribucijom hrane – za potrebe bolnica, dečjih ustanova, hotela, restorana, avionskih i drugih kompanija
 • Objekti javne i kolektivne ishrane (javne kuhinje, kantine, bolnice, vrtići, škole i sl.)
 • Trgovine – prodavnice, supermarketi, megamarketi, veleprodajni i maloprodajni objekti
 • Ugostiteljski objekti kao i ketering usluge i usluge isporuke gotove hrane i drugi.

Principi HACCP-a:

 • Analiza rizika – identifikacija rizika koji bi se mogli sprečiti, kako bi se eliminisali ili sveli na prihvatljiv nivo (biološki – mikroorganizmi, hemijski – toksini, fizički – metalni opiljci, staklo)
 • Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka – na dijagramu toka se odrede kontrolne tačke, tačke u proizvodnji hrane, od prijema ulaznih sirovina preko procesne proizvodnje (pasterizacija, pakovanje, hlađenje) i otpremanja, do konzumacije od strane kupca
 • Uspostavljanje kritičnih granica na kritičnim mestima – Potrebno je označiti kritične granice, prihvatljive/ neprihvatljive, za ustanovljenu opasnost
 • Postupci nadzora – uspostavljanje sistema nadzora zadatih kontrola i/ili laboratorijsko ispitivanje, da bi se osigurala njihova tačnost
 • Korektivne mere – postupci koji se primenjuju ukoliko kontrola pokaže CCP odstupaju
 • Uspostavljanje procedure verifikacije – postupci za proveru ispravnosti HACCP principa. Uvođenje dodatnih testova ili paralelnih provera kako bi se osiguralo ispravno delovanje glavnih delova sistema prema predviđenim, standardima
 • Priprema dokumentacije – sistem dokumentacije koji tačno beleži detalje svih operacija proizvodnje: tehnološke aspekte (vreme, temperatura i mikrobiološke parametre), i lične odgovornosti radnika.

Prednosti implementacije HACCP principa:

 • Obezbeđuje snabdevanje potrošača zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima
 • Omogućuje ispunjenje zahteva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor
 • Omogućuje efektivniji i efikasniji rad prehrambenih industrija
 • Povećava konkurentnost preduzeća na tržištu, domaće i inostrano
 • Uklanja barijere internacionalne trgovine
 • Omogućuje efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda
 • Povećava profit.

HACCP se ne odnosi na kvalitet proizvoda, već isključivo na njegovu zdravstvenu bezbednost

SRPS ISO/IEC 27001: 2014 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

SRPS ISO/IEC 27001: 2014 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija (Information Security Management System) je međunarodni standard koji se odnosi na zaštitu i bezbednost informacija.

Podleže različitim područjima primene, kao sto su: politika sigurnosti, sigurnost organizacije, kontrola i klasifikacija izvora, sigurnost osoblja, sigurnost materijalnih dobara i životne sredine, operativno upravljanje i komunikacija, kontrola pristupa, razvoj i održavanje raznih sistema i upravljanje kontinuitetom poslovanje.

Pooštravanje tržišnih uslova ima za cilj da obezbedi kontrolu i reguliše način na koji će se podaci obrađivati (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ).

U svakom se kao preduslov postavlja: zaštita integriteta, poverljivosti, dostupnosti podataka, a kazne i potencijalni rizici su ogromni.

Edukacija zaposlenih na svakodnevnom nivou i praćenje aktuelnih trendova i zloupotreba je nešto za šta rukovodstvo organizacije mora odvojiti vreme i resurse, a mi smo na raspolaganju kao vid podrške u svemu tome.

Ovim standardom, dokazuju da posluju sa poslovnim procesima na bazi principa sigurnosti i da je poslovna politika usmerena na stalna poboljšavanja u sistemu menadžmenta za bezbednost informacija i procesima pružanja usluga povezanim sa njim.

Prednosti implementacije ISO 27001:

 • konkurentska prednost – podiže se kvalitet usluge uz pozitivan uticaj na klijente i poslovne partnere, kao i na reputaciju organizacije
 • mogućnost zloupotrebe se svodi na minimum – smanjenje rizika od oštećenja i gubitka informacija, a samim tim i troškova
 • optimizacijom Vaših poslovnih procesa i minimiziranjem rizika pomoći ćete i svojim klijetima da budu još efikasniji
 • usaglašenost sa važećim zakonskim propisima, bez negativnih reclama
 • sigurnost, tržišna prednost i povećanje vrednosti Vaše organizacije kroz sertifikaciju za ISO 27001 je cilj u narednom periodu i pravovremena je i dobra poslovna odluka

SRPS ISO/IEC 17020: 2012 – Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje

SRPS ISO/IEC 17020: 2012 – Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje predstavlja standard koji je izrađen sa ciljem da se promoviše poverenje u tela koja sprovode kontrolisanje.

Kontrolna tela sprovode ocenjivanja za klijente, sa ciljem pružanja informacija o usaglašenosti predmeta koji se kontrolišu sa propisima, standardima, specifikacijama i šemama za kontrolisanje ili ugovorima.

Dokazana nezavisnost kontrolnog tela može da ojača poverenje klijenata kontrolnog tela u sposobnost tela da nepristrasno obavlja poslove kontrolisanja.

Sa aspekta nepristarasnosti i nezavisnosti kontrolno telo DOO Jugoinspekt – Novi Sad je tipa  A, u skladu sa zahtevima koji su definisani standardom SRPS ISO/IEC 17020, odnosno:

 • nezavisano je od strane koja ga angažuje
 • nije uključeno u poslove projektovanja, proizvodnju, isporuku, montiranje, kupovinu, korišćenje ili održavanje predmeta koji se kontrolišu
 • nije deo pravnog entiteta koji je angažovan u poslovima projektovanja, proizvodnji, isporuci, montaži, kupovini, vlasništvu,  korišćenju ili održavanju predmeta koji se kontrolišu
 • nije povezano sa posebnim  pravnim entitetom koji je uključen u projektovanje, proizvodnju, isporuku, montažu, kupovini, vlasništvu,  korišćenju ili održavanju predmeta.

SRPS ISO/IEC 17025: 2017 - Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

SRPS ISO/IEC 17025: 2017 – Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje predstavlja standard izrađen sa ciljem promovisanja poverenja u rad laboratorija. Istim su obuhvaćeni zahtevi za laboratorije koji im omogućavaju da pokažu da rade kompetentno i da mogu da daju validne rezultate.

Laboratorije koje su usaglašene sa ovim standardom rade u skladu sa principima standarda ISO 9001.

Dobijanjem Sertifikata o akreditaciji, laboratorija ili kontrolna organizacija je u svakom trenutku u mogućnosti da svoje klijente uveri da su rezultati ispitivanja / etaloniranja / kontrolisanja koje je sprovela pouzdani, a samo ispitivanje / etaloniranje / kontrolisanje sprovedeno nepristrasno na dokazano kompetentan način.

ZAŠTO DOO JUGOINSPEKT – NOVI SAD?

 • preko 70 godina iskustva u kontroli robe i pružanju usluga
 • dugogodišnja saradnja sa klijentima i dobra reputacija
 • pokrivenost područja Republike Srbije
 • efikasna i brza usluga, prilagođena zahtevima klijenta
 • zadovoljstvo klijenta dobijenom uslugom
 • digitalizovan proces obrade podataka i izveštavanje
 • iskusni inspektori i laboratorijski analitičari
 • međunarodno priznate akreditacije i sertifikati

DOO Jugoinspekt – Novi Sad  je siguran i pouzdan partner u procesu pripreme za navedene Standarde i principe.

Kontaktirajte nas: Miloš Rodić,  direktor kvaliteta na e-mail
milos.rodic@juins.rs
ili na kontakt telefon +381648684958 za ugovaranje sastanka i više informacija.

Postanite naš partner.