Edukacija i konsalting


Sektor edukacija i konsalting

Pružanje usluga edukacije i konsaltinga u oblasti upravljačkih sistema predstavlja osnovu delatnosti ovog sektora.

Poseban apostrof se stavlja na organizaciju kurseva za HACCP sistem administratora i interne proveravače sistema upravljanja.
Mogućnost organizacije otvorenih i kompanijskih (in house) obuka se pruža svim zainteresovanim privrednim subjektima.

Implementacija sistema upravljanja

"Jugoinspekt - Novi Sad" nudi usluge implementacije sistema upravljanja kao i obuke i kurseve prema referentnim standardima.  

HACCP – Analiza rizika i kritične kontrolne tačke – je savremeni preventivni koncept koji obezbeđuje toksikološku i svaku drugu bezbednost poljoprivredno prehrambenih proizvoda, počev od sirovina, procesa proizvodnje, pakovanja i skladištenja, preko transporta i prodaje gotovih proizvoda. Implementacija HACCP sistema i obuke neophodne za održavanje pomenutog sistema, a propisane zakonom o bezbednosti hrane, predstavljaju svakodnevnu ponudu sa posebnim apostrofom na kursevima za stručnjake u prehrambenoj industriji koji nameravaju da ispune HACCP principe i na taj način potvrde bezbednost hrane i pića, je u standardnoj ponudi preduzeća.

ISO 9001 – sistem menadžmenta kvalitetom. Ovaj međunarodni standard specificira zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom kada organizacija treba da pokaže svoje sposobnosti da dosledno obezbeđuje proizvod koji ispunjava zahteve korisnika i odgovarajućih zakona i propisa, sa ciljem povećanja zadovoljstva korisnika efektivnom primenom sistema. Implementacija sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001, kao i obuke internih proverivača prema SRPS ISO 9001:2008; SRPS ISO 19011:2003 predstavlja uhodanu praksu.

ISO 22000 – sistem upravljanja bezbednošću hranom, primenjiv je na sve organizacije, bez obzira na njihovu veličinu, koje su uključene u bilo koji aspekt lanca ishrane. Ovim međunarodnim standardom utvrđuju se zahtevi koji organizaciji omogućavaju sledeće: a) Da planira, primenjuje, sprovodi, održava i ažurira sistem menadžmenta bezbednošću hrane koji je usmeren ka obezbeđivanju proizvoda koji su bezbedni za potrošača b) Da pokaže usklađenost sa primenljivim zahtevima propisa i normativnih dokumenata koji se odnose na bezbednost hrane c) Da vrednuje i oceni zahteve korisnika i da pokaže usaglašenost sa zahtevima korisnika koji se odnose na bezbednost hrane, kako bi se povećalo zadovoljenje korisnika. Usluga implementacije sistema upravljanja bezbednošću hranom, prema ovom standardu, kao i adekvatne obuke za rukovodstvo i zaposlene u kontaktu sa hranom, predstavlja prošireni deo asortimana usluga preduzeća.

ISO 14000 – sistem upravljanja zaštitom životne sredine. Ovim međunarodnim standardom utvrđuju se zahtevi koji se odnose na sistem upravljanja zaštitom životne sredine kako bi organizacija mogla da razvije i primeni politiku i ciljeve zaštite životne sredine, vodeći računa o svim zakonskim i drugim propisima sa kojima se organizacija saglasila, kao i o informacijama o značajnim uticajima na životnu sredinu.

ISO 45001 – sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Ovaj dokument je primenljiv za bilo koju organizaciju koja želi da: a) Uspostavi sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu da bi eliminisala ili svela na minimum rizik za zaposlene i druge zainteresovane strane b) Primeni, održava i kontinuirano poboljšava sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Usluge implementacije sistema upravljanja zaštitom životne sredine i sistema upravljanja zaštitom zdravlja na radu, kao i adekvatne obuke za rukovodstvo i zaposlene, predstavljaju posebnu ponudu u toku 2010. godine.

HACCP – Analiza rizika i kritične kontrolne tačke – je savremeni preventivni koncept koji obezbeđuje toksikološku i svaku drugu bezbednost poljoprivredno prehrambenih proizvoda, počev od sirovina, procesa proizvodnje, pakovanja i skladištenja, preko transporta i prodaje gotovih proizvoda. Implementacija HACCP sistema i obuke neophodne za održavanje pomenutog sistema, a propisane zakonom o bezbednosti hrane, predstavljaju svakodnevnu ponudu sa posebnim apostrofom na kursevima za stručnjake u prehrambenoj industriji koji nameravaju da ispune HACCP principe i na taj način potvrde bezbednost hrane i pića, je u standardnoj ponudi preduzeća.