Sertifikacija organske proizvodnje

DOO Jugoinspekt – Novi Sad u oblasti organske proizvodnje vrši kontrolu i sertifikaciju, koja je u skladu sa nacionalnim zakonskim regulativama, kako bi na verodostojan način promovisao organsku proizvodnju i unapredio zdravlje i produktivnost uzajamno zavisnih zajednica, sastavljenih od zemljišta, biljaka, životinja i ljudi.

Organska poljoprivredna proizvodnja predstavlja proizvodnju zdravstveno bezbedne i kvalitetne hrane na ekološki održiv način.

Organska proizvodnja je sistem održive poljoprivrede koji se bazira na visokom poštovanju ekoloških principa putem racionalnog korišćenja prirodnih resursa, upotrebe obnovljivih izvora energije, očuvanja prirodne raznolikosti i zaštite životne sredine.

Predmet kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji DOO Jugoinspekt – Novi Sad su:

 • organska proizvodnja: organska biljna proizvodnja, kao i organski proizvodi iste vrste iz uvoza.

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je ovlašćeno telo od strane Ministarstva Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za:

 • obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji u 2024. godini, zaključno sa 31. decembrom 2024. godine (od 11. decembra 2023. godine, broj rešenja 320-10-09668/ 2023-08) (objavljeno u ‘’Sl. Glasnik RS’’ br. 4/24 od 19. januara 2024. godine);
 • Kontrolnoj organizaciji DOO Jugoinspekt – Novi Sad dodeljuje se broj koda РС-ОРГ-004

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je akreditovan za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije proizvoda u organskoj proizvodnji od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17065: 2016.

Zahtev za organski proizvedenom hranom je u konstantnom porastu kao reakcija na saznanja o negativnim efektima ustaljenih načina proizvodnje (štetnosti pesticida, insekticida i fungicida, regulatora rasta i upotreba hormona i antibiotika, GMO) i predstavlja ultimativni izbor svake nacije koja vodi računa o sopstvenom zdravlju.

Za uključivanje u organsku proizvodnju neophodna je edukacija o metodama organske proizvodnje koja podrazumeva i dobro razumevanje propisa koji je regulišu:

Zakon o organskoj proivodnji („Sl.glasnik RS” br. 30/10 i 17/19 – dr. zakon)

uređuje proizvodnju poljoprivrednih i drugih proizvoda metodama organske proizvodnje, ciljeve i načela organske proizvodnje, metode organske proizvodnje, kontrolu i sertifikaciju u organskoj proizvodnji, preradu, obeležavanje, skladištenje, prevoz, promet, uvoz i izvoz organskih proizvoda, kao i druga pitanja od značaja za organsku proizvodnju

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Sl. glasnik RS” br. 95/20 i 19/21)

propisuje uslove koji treba da ispuni kontrolna organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji, metode organske biljne i stočarske proizvodnje, dužinu trajanja perioda konverzije u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, način vršenja kontrole u organskoj proizvodnji i mere koje ovlašćena kontrolna organizacija određuje u slučaju utvrđenih nepravilnosti u načinu obavljanja proizvodnje organskih proizvoda, sadržinu i obrazac evidencije koju vodi ovlašćena kontrolna organizacija, način vođenja te evidencije, sadržinu i obrazac zbirne evidencije, tehnološki postupke prerade u organskoj proizvodnji, sastojke, aditive i pomoćne supstance koje se koriste u preradi organskih proizvoda, način čišćenja i sredstva za čišćenje tehnoloških linija, izgled oznake i nacionalnog znaka organskih proizvoda, kao i način skladištenja i prevoza organskih proizvoda.

Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda („Sl. glasnik RS” br. 88/16)

propisuje dokumentaciju koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde o tome da je sertifikovani organski proizvod koji se uvozi proizveden u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja i propisima donetim na osnovu tog zakona (u daljem tekstu: potvrda), kao i uslovi i način prodaje organskih proizvoda koji se mogu prodavati zajedno sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje samo ako su upakovani.

ZAŠTO DOO JUGOINSPEKT – NOVI SAD?

 • preko 70 godina iskustva u kontroli robe i pružanju usluga
 • dugogodišnja saradnja sa klijentima i dobra reputacija
 • pokrivenost područja Republike Srbije
 • efikasna i brza usluga, prilagođena zahtevima klijenta
 • zadovoljstvo klijenta dobijenom uslugom
 • digitalizovan proces obrade podataka i izveštavanje
 • iskusni inspektori i laboratorijski analitičari
 • međunarodno priznate akreditacije i sertifikati

DOO Jugoinspekt – Novi Sad  je siguran i pouzdan partner u procesu pripreme za navedene Standarde i principe.

Kontaktirajte nas: Miloš Rodić,  direktor kvaliteta na e-mail
milos.rodic@juins.rs
ili na kontakt telefon +381648684958 za ugovaranje sastanka i više informacija.

Postanite naš partner.