Edukacija i konsalting

DOO Jugoinspekt – Novi Sad pruža stručne konsultatntske i edukacijske usluge u oblasti upravljačkih sistema, koje se vezuju za implementaciju međunarodnih standarda, sistema menadžmenta i drugih naprednih tehnika i alata, kojima se unapređuje efektivnost i efikasnost organizacija i time Vam omogućava da na najlakši i najbrži način poboljšate svoje poslovanje i unapredite sopstvene procese.

Poseban apostrof se stavlja na organizaciju kurseva za HACCP sistem administratora i interne proveravače sistema upravljanja.
Mogućnost organizacije otvorenih i kompanijskih (in house) obuka se pruža svim zainteresovanim privrednim subjektima.

DOO Jugoinspekt – Novi Sad u ponudi usluga za implementaciju nudi konsultacije sledećih standarda:

Metodologija pružanja konsultantske usluge:

Realizacija implementacije i/ ili unapređenja sistema menadžmenta i drugih modela, koji su u skladu sa zahtevima ISO i drugim referentnim međunarodnim standardima, odvija se kroz nekoliko faza:

1. Analiza postojećeg stanja i planiranje realizacije projekta

  • analizu postojećeg stanja sistema menadžmenta (provera dokumentovanosti postupka i njihova usaglašenost sa zahtevima standarda, organizaciona struktura, raspoloživost materijalnih i kadrovskih resursa);
  • na osnovu rezultata analize konsultant pravi Plan realizacije projekta.

2. Obuka za realizaciju projekta

U cilju uspešne realizacije projekta (implementacije i/ ili unapređenja sistema menadžmenta) konsultant obučava rukovodstvo korisnika usluga i članove tima za realizaciju projekta, kombinacijom predavanja i praktičnih vežbi na konkretnim primerima iz oblasti poslovanja korisnika usluga.

Tokom realizacije projekta sprovode se i kratke obuke sa manjim ciljnim grupama za realizaciju pojedinih zadataka: izrada dokumentacije, preispitivanja od strane rukovodstva, preventivne i korektivne mere.

3. Struktuiranje i izrada dokumentacije

Konsultant u saradnji sa članovima tima definiše strukturu dokumentacije i sastavlja spisak potrebnih dokumenata, određujući nosioce aktivnosti odgovorne za izradu pojedinih dokumenata i rokove izrade.

Struktura potrebne dokumentacije: Politika kvaliteta i ciljevi, Opisi procesa, Opšte sistemske procedure (upravljanje dokumentacijom, upravljanje zapisima, sprovođenje internih provera, sprovođenje korektivnih i preventivnih mera i ostala dokumentacija), Planovi kvaliteta, Planovi kontrolisanja, Radna uputstva, pripadajući Obrasci i Zapisi.

4. Uvođenje i primena

Vremenski se ova faza preklapa sa prethodnom – dokument po usaglašavanju kreće u primenu, koju prati odgovarajuća obuka.

Uporedo se analizira i preispituje adekvatnost projekta i uvode eventualne korekcije. Prikupljaju se podaci za merenje i praćenje efektivnosti i efikasnosti procesa.

5. Interna provera

Predstavlja model kojim se utvrđuje primenljivost uspostavljenog sistema menadžmenta i njegova usaglašenost sa zahtevima implementiranog standarda, utvrđuju se mere za poboljšanje,

Cilj interne provere je utvrđivanje spremnosti uspostavljenog sistema menadžmenta za sertifikaciju.

Na osnovu rezultata interne provere se definišu i sprovode korektivne mere.

6. Preispitivanje od strane rukovodstva

Konsultant obučava rukovodstvo, koje će kasnije sprovesti preispitivanje (analizu) efektivnosti i efikasnosti implementiranog i/ili unapređenog sistema.

7. Prijavljivanje za sertifikaciju sistema menadžmenta

Rukovodstvo donosi odluku o prijavi za sertifikaciju.

Konsultant pruža stručnu podršku u svim administrativnim radnjama za prijavljivanje za sertifikaciju.

8. Programe unapređenja postojećih primenjenih rešenja

Relevantne gap analize postojećih rešenja i preporuke za opšta unapređenja, pomoć u unapređenju specifičnih procesa, alata, tehnika i drugih rešenja, obuke i prezentacije sa ciljem podizanje svesti o opštim ili pojedinačnim oblastima iz domena primenjenih standarda i obuke o primeni pojedinačnih rešenja itd.).

ZAŠTO DOO JUGOINSPEKT – NOVI SAD?

  • preko 70 godina iskustva u kontroli robe i pružanju usluga
  • dugogodišnja saradnja sa klijentima i dobra reputacija
  • pokrivenost područja Republike Srbije
  • efikasna i brza usluga, prilagođena zahtevima klijenta
  • zadovoljstvo klijenta dobijenom uslugom
  • digitalizovan proces obrade podataka i izveštavanje
  • iskusni inspektori i laboratorijski analitičari
  • međunarodno priznate akreditacije i sertifikati

DOO Jugoinspekt – Novi Sad  je siguran i pouzdan partner u procesu pripreme za navedene Standarde i principe.

Kontaktirajte nas: Miloš Rodić,  direktor kvaliteta na e-mail
milos.rodic@juins.rs
ili na kontakt telefon +381648684958 za ugovaranje sastanka i više informacija.

Postanite naš partner.